سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-٤- بهره برداری های کشاورزی برحسب نوع فعاليت در سطح شهرستان: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3