سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١4-١٦- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره عمومی بزرگسال (متوسطه دوره اول)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta