سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
13-2- تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی: 1396(میلیارد ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta