سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-7- دانش آموزان، آموزش استثنایی بر حسب دوره های تحصیلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta