سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-7- سالنهای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه های اجرا شده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3