سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-3- ميزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه های راديويی صدای جمهوری اسلامی ايران- مرکز تهران (ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta