سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
10-5- مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت ها(1) و فصل های تعرفه گمرکی: 1396(تن- میلیارد ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta