سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
10-3- مقدار واردات بر حسب قسمت های تعرفه گمرکی(تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3