سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-18- مشخصات عمومی شرکتهای تعاونی حمل و نقل فعال تحت پوشش اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پايان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3