سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-17- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع حمل شده توسط شرکتهای هواپيمائی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta