سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای به تفکيک امور و فصل (دنباله) (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3