سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-13- ميزان بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باربری عمومی جاده ای برحسب شهرستان: 1396 (براساس بارنامه صادر شده)(هزارتن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta