سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
8-10- تولید انرژی برق و مصرف داخلی نیروگاه ها (میلیون کیلو وات ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3