سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-10- تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طريق پايانه های مسافربری توسط انواع وسايل نقليه عمومی مسافری جاده ای (براساس صورت وضعيت حمل مسافر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3