سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-١١- وزن انواع بار حمل شده از ايستگاههای راه آهن ناحيه تهران(هزار تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta