سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٤-٩- زمينهای واگذار شده توسط سازمان راه و شهرسازی استان برحسب نوع استفاده (مترمربع)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta