سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٣-٩- تعداد و هزينه انواع ساختمانهای احداث شده توسط سازمان راه و شهرسازی (هزينه: ميليون ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3