سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٦-21- متوسط درآمد خالص سالانه يک خانوار شهری برحسب انواع منابع تأمين درآمد(هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta