سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-٩- سرمايه گذاری بخش خصوصی برحسب ساختمانهای شروع شده، نيمه تمام و تکميل شده در نقاط شهری (ميليون ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta