سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
10-٩- ساختمانهای تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta