سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
8-5- اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبکه و طول خطوط انتقال آب در نقاط روستایی تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب روستایی(مترمکعب- کیلومتر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3