سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
21-3- متوسط هزينه های خالص خوراکی و دخانی سالانه يک خانوار شهری برحسب اقلام عمده (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta