سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
8-4- اطلاعات مربوط به ظرفیت تأمین، تولید، فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط شهری تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta