سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-8- متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب سواد
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta