سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
6-1- مصرف انواع فرآورده های نفتی: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta