سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
هزينه‌های سالانه يك‌ خانوار روستایی استان تهران به تفکیک سال (هزار ریال)
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3