سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
درصد هزینه های یک خانوار شهری به تفکیک خوراکی و دخانی و غیر خوراکی سالانه کل کشور: 1397
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9