سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
درصد هزینه های یک خانوار روستایی به تفکیک خوراکی و دخانی و غیرخوراکی سالانه استان تهران: 1397
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3