سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
درصد هزينه‌های يك‌ خانوار شهری به تفکیک خوراکی و دخانی و غير خوراكی سالانه استان تهران: 1397
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3