سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده فعالیت های مهم اقتصادی استان تهران: 1394
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta