سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
مقایسه ستانده استان تهران و کل کشور (میلیون ریال): 1390 الی 1394
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta