سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
مقایسه ارزش افزوده استان تهران و کل کشور (میلیون ریال) : 1390 الی 1394
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3