سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
نمودار 1 - روند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان تهران و کل کشور - سال پایه 1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta