سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
روند نرخ بیکاری فصلی استان تهران در سالهای 1390 الی 1397
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta